Designed and produced in Sweden
+46 (0)10-4804700

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ErgoSafe AB, het bedrijf achter ClickitUp® . In het privacybeleid van ErgoSafes kunt u lezen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en welke rechten u hebt met betrekking tot persoonsgegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:
ErgoSafe AB
556395-1812
Reparatörgatan 1
SE-30262 Halmstad, Zweden

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Als u contact met ons hebt (bijvoorbeeld bij aankoop, invullen van een formulier of een bezoek aan de website) verzamelen wij persoonsgegevens met betrekking tot u. Bij de door ons verzamelde gegevens gaat het om naam, persoonsnummer, adres, e-mailadres en telefoonnummer, aankoop-, order- en gebruiksgeschiedenis, IP-adres en informatie die u verstrekt aan onze klantenservice.

Het adres vult u zelf in op de website of geeft u door aan onze verkopers per telefoon of per e-mail.

Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden:

Vóór aankoop

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het opstellen van een offerte. In dit stadium verwerken wij persoonsgegevens om aankoop- en leveringsvoorwaarden te kunnen aangaan.

Bij aankoop

Wij verwerken persoonsgegevens voor de verwerking van bestellingen en voor het versturen van berichten over de leverstatus. De verwerking is noodzakelijk om onze afspraken met u te kunnen nakomen.

Klantenservice

Wij verwerken persoonsgegevens voor klantenservicedoeleinden, zoals bijvoorbeeld bij vragen, reclamaties en garantiezaken. De verwerking vindt plaats om u te kunnen helpen bij onze klantenservice – ons gerechtvaardigde belang – alsmede om te voldoen aan wettelijke verplichtingen bij reclamaties en garantiezaken.

Verbetering en ontwikkeling

Wij verwerken persoonsgegevens om onze dienstverlening, onze producten en onze technische systemen te kunnen verbeteren en ontwikkelen. De verwerking vindt plaats voor het gerechtvaardigde belang dat wij hebben bij het kunnen updaten, verbeteren en ontwikkelen van diensten, producten en technische systemen.

Voldoen aan wettelijke verplichtingen

Wij verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, zoals bijvoorbeeld boekhoudkundige en fiscale wetgeving en wetgeving betreffende productveiligheid. De verwerking vindt plaats om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Voorkomen van misbruik en strafbare feiten

Wij verwerken persoonsgegevens om misbruik te voorkomen van onze diensten en om strafbare feiten, zoals bijvoorbeeld oplichting, te voorkomen. De verwerking vindt plaats voor het gerechtvaardigde belang dat wij hebben bij het voorkomen van misbruik en onrechtmatig gebruik van onze diensten.

Duur van de opslag van persoonsgegevens

Wij bewaren de persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld dan wel zolang dit vereist is conform de wet- en regelgeving. De aankoop- en ordergeschiedenis worden opgeslagen zolang wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Klantenservicegegevens met betrekking tot aankoop en reclamatie worden opgeslagen zolang wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Gegevens ter voorkoming van misbruik en strafbare feiten worden opgeslagen zolang wij die nodig hebben voor de preventie of melding van strafbare feiten (zoals bijvoorbeeld oplichting).

Uw rechten

Als u bij ons een verzoek indient met betrekking tot een van uw rechten, reageren wij daar zo snel mogelijk op, maar uiterlijk binnen een maand.

Inzage
U hebt recht op informatie over onze behandeling van uw persoonsgegevens plus een kopie van de persoonsgegevens.

Rectificatie
U kunt ons verzoeken om onjuiste of onvolledige gegevens te rectificeren.

Wissing
U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen, en wel in de volgende gevallen:

  • De persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen of verwerkt.
  • U hebt uw toestemming voor verwerking van de persoonsgegevens ingetrokken en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
  • U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking van persoonsgegevens die heeft plaatsgevonden op basis van ons gerechtvaardigde belang en uw belang weegt zwaarder.
  • De persoonsgegevens zijn door ons onrechtmatig verwerkt.
  • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beperking van de verwerking
U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, en wel in de volgende gevallen:

  • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens; gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
  • Wij hebben de persoonsgegevens op een onrechtmatige wijze verwerkt en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
  • U hebt de persoonsgegevens nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, maar wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden.
  • U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking en gedurende een bepaalde periode beoordelen wij wiens gerechtvaardigde belang zwaarder weegt.

Bezwaar tegen verwerking
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking van uw persoonsgegevens die wij verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang. In dat geval wordt de verwerking beëindigd indien wij geen gerechtvaardigd belang hebben dat zwaarder weegt dan uw belangen en indien wij de verwerking niet moeten voortzetten ter onderbouwing van een rechtsvordering.

Overdraagbaarheid van gegevens
U hebt het recht om de persoonsgegevens te verkrijgen die u aan ons hebt verstrekt en die wij geautomatiseerd verwerken op basis van een overeenkomst met u dan wel op basis van uw toestemming, en wel in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat.

Klacht
Als u ontevreden bent over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met ons dan wel een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Cookies

Op de website maken wij gebruik van zogenaamde cookies. De informatie die wordt verzameld en geanalyseerd met behulp van cookies wordt gebruikt voor de aanpassing en efficiencyverbetering van onze diensten, de content op de website, aanbiedingen en reclame voor de bezoeker en voor het veiliger maken van de website.

Als u niet akkoord gaat met cookies in uw browser, zullen meerdere functies op de websites niet werken. De reden hiervoor is dat de website bij het laden van een pagina telkens zal denken dat er sprake is van een nieuwe bezoeker.

Google Analytics
De websites van ErgoSafe maken gebruik van Google Analytics dat beschikbaar wordt gesteld door Google, Inc. Google Analytics gebruikt cookies om te analyseren op welke manier gebruikers de website gebruiken. Google zal die informatie gebruiken voor het evalueren van uw gebruik van de website, het opstellen van rapporten met betrekking tot activiteiten op de website en het beschikbaar stellen van andere diensten in verband met activiteiten op de website en het gebruik van het internet.

 

CONTACTGEGEVENS ALS U VRAGEN HEBT OF ALS U UW RECHTEN WILT UITOEFENEN
info@ergosafe.se
+46 (0)10-480 47 00